KORYTARZE 28.03.2016

Raporty z oceny działań minimalizujących oddziaływanie dróg na łączność ekologiczną

raportikona_1.jpg

W ramach realizacji projektu „Drogi życia – ochrona korytarzy ekologicznych dla ludzi i przyrody” przeprowadzona została ekspercka ocena skuteczności działań minimalizujących przy wybranych odcinkach dróg szybkiego ruchu. Wyniki oceny przedstawione są w raportach, które zawierają analizy wpływu dróg na kluczowe gatunki i grupy zwierząt, w szczególności duże ssaki i płazy.

W ramach realizacji projektu „Drogi życia – ochrona korytarzy ekologicznych dla ludzi i przyrody” wybranych zostało 10 odcinków dróg szybkiego ruchu kolidujących istotnie z ważnymi korytarzami ekologicznymi. Dla wszystkich odcinków przeprowadzona została ekspercka ocena skuteczności zastosowanych działań minimalizujących barierowe oddziaływanie na łączność ekologiczną oraz kluczowe gatunki i grupy zwierząt, w szczególności duże ssaki i płazy. Wyniki oceny przedstawione zostały w raportach zawierających analizy skuteczności istniejących przejść dla zwierząt i ogrodzeń ochronnych. W przypadku płazów szczegółowo analizowano także metody ogranicza śmiertelności na jezdniach i obiektach odwodnieniowych.

Analizowane odcinki dróg:

Główne wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz:

  • liczba, zagęszczenie i parametry przejść dla zwierząt w wielu przypadkach odbiegają od optymalnych, także w obszarach o najwyższym statusie ochrony, w granicach korytarzy o znaczeniu kontynentalnym i siedlisk priorytetowych gatunków – np. wilka;
  • funkcjonalność większości przejść dla dużych i średnich zwierząt istotnie ogranicza ubogie zagospodarowanie ich powierzchni i otoczenia – w efekcie obiekty o właściwych lokalizacjach i dużych rozmiarach wykorzystywane są jedynie przez pojedyncze gatunki i nie spełniają funkcji krajobrazowych;
  • brak wdrożenia spójnego i odpowiednio skutecznego systemu ochrony płazów – stosowanych jest kilkanaście typów ogrodzeń herpetologicznych, z których tylko nieliczne są odpowiednio skuteczne, popełniane są liczne błędy przy projektowaniu obiektów odwodnieniowych skutkujące powstaniem śmiertelnych pułapek i niekorzystnych miejsc rozrodu.

Pomóż nam chronić przyrodę

Pracownia na YouTube

Przejścia górne

Mówi ekspert

Przyszedł czas, abyśmy z kładek dla pieszych i przejść na zielonym świetle, ewolucyjnie przeszli do etapu projektowania i realizacji inwestycji transportowych – jeśli nie przyjaznych, to choć niekolidujących z ochroną dziko żyjących zwierząt. To nie nasz gest, to powinność.

prof. dr hab. Andrzej Bereszyński

Państwowa Rada Ochrony Przyrody