Szkolenia

Szkolenia zrealizowano dla przedstawicieli następujących grup odbiorców:

  • biura projektowo-planistyczne - w zakresie podnoszenia kwalifikacji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia procedur OOŚ i opracowywania raportów na najwyższym poziomie zgodnym z najlepszą dostępną metodyką oraz doświadczeniami i dobrymi praktykami europejskimi;
  • administracji drogowej i kolejowej (centrala i oddziały regionalne GDDKiA i PKP PLK) - w zakresie podstaw merytorycznych związanych z wyborem optymalnych lokalizacji (przebiegów) dróg i linii kolejowych oraz planowania najkorzystniejszych lokalizacji, liczby i parametrów przejść dla zwierząt, poszerzenia zakresu wiedzy niezbędnej do weryfikacji i merytorycznej oceny dokumentacji opracowanej przez wykonawców raportów OOŚ;
  • administracji publicznej (Generalna i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska) - w zakresie podnoszenia kwalifikacji merytorycznych niezbędnych do podejmowania optymalnych decyzji związanych z lokalizacją dróg i linii kolejowych oraz działaniami minimalizującymi ich wpływ na dziką faunę, w szczególności weryfikacji jakości i poprawności analiz oddziaływań, identyfikacji oddziaływań znaczących (istotnych), analiz porównawczych wariantów oraz projektowanych przejść dla zwierząt.

Zajęcia miały formę prelekcji, ćwiczeń seminaryjnych, paneli dyskusyjnych oraz wycieczek technicznych. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez najlepszych polskich ekspertów oraz praktyków z dziedziny ekologii zwierząt, fragmentacji środowiska, procedur OOŚ, projektowania dróg, kolei i mostów.


Zbiornik lęgowy dla płazów. Fot. Archiwum Pracowni
Zbiornik lęgowy dla płazów. Fot. Archiwum Pracowni

Sesja warsztatowa. Fot. Rafał T. Kurek
Sesja warsztatowa. Fot. Rafał T. Kurek

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Izolacja i fragmentacja siedlisk jest tym elementem, który najbardziej zagraża zwierzętom

prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski

Zakład Badania Ssaków PAN

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Pracownia na YouTube

Szkolenie Ochrona dziko żyjących zwierząt, Wisła, 2010 sierpień