Ochrona korytarzy ekologicznych w Karpatach

Zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych w zachodniej i środkowej części Karpat było głównym celem projektu realizowanego w latach 2005–2007 przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Działania projektu były tak skonstruowane, aby przede wszystkim uwzględnić warunki ochrony dużych drapieżników: wilka, rysia i niedźwiedzia oraz ostoi sieci NATURA 2000. Ponieważ większość drapieżników karpackich ma swoje areały również poza administracyjnymi granicami kraju, projekt realizowano z partnerem, największą słowacką organizacją zajmującą się ochroną dzikiej przyrody, Lesoochranarske Zoskupenie VLK.

Cel projektu osiągnięto przez podjęcie działań pozwalających na rozwiązanie kluczowych  dla tematu problemów   z których najważniejsze to:

  • opracowanie mapy rozmieszczenia obszarów konfliktowych istniejącej i planowanej sieci dróg z przebiegiem karpackich korytarzy ekologicznych wraz z bazą danych geograficznych i ekologicznych;
  • opracowanie strategii ochrony korytarzy ekologicznych w Karpatach na bazie powstałej mapy rozmieszczenia  obszarów konfliktowych;
  • implementacja „dobrych praktyk” z państw UE dotyczących rozwiązywania konfliktów w obszarze drogi – przyroda;
  • partnerska współpraca z administracją publiczną i drogową, w wyniku której przyjęto do realizacji inwestycje służące ochronie ciągłości korytarzy ekologicznych np. przejścia dla zwierząt;
  • edukacja decydentów, projektantów, lokalnych NGO`s w zakresie znaczenia funkcjonowania i ochrony korytarzy ekologicznych oraz działania mające  na celu podniesienie świadomości problemu za pośrednictwem tematycznego serwisu internetowego i szeroko zakrojonej kampanii społecznej.

Dla osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację inwestycji drogowych zorganizowano szereg działań szkoleniowych oraz przygotowano materiały edukacyjne, w tym:

Realizacja projektu wzmocniła pozycję organizacji przyrodniczych w międzysektorowym dialogu dotyczącym ochrony łączności ekologicznej, czyniąc z nich kompetentnego partnera społecznego i merytorycznego konsultanta.

 

Logo-UNDP-GEF-SGP

Przejścia dolne

Pomóż nam chronić przyrodę