Publikacja

Budowa przejść dla zwierząt jest od wielu lat najważniejszą i powszechnie stosowaną metodą minimalizacji negatywnego oddziaływania dróg na dziką faunę. Kilkunastoletnie doświadczenia z budowy przejść dla zwierząt w Polsce wskazują jednoznacznie, że są to obiekty trudne do realizacji, a wdrożenie optymalnych rozwiązań nie jest możliwe bez prowadzenia konstruktywnego dialogu pomiędzy przyrodnikami i inżynierami.

Intencją autora było, aby publikacja niniejsza stała się przydatnym narzędziem dla wszystkich podmiotów i instytucji uczestniczących zarówno w opracowaniu dokumentacji środowiskowej i projektowej, jak i wydających decyzje administracyjne konieczne do realizacji inwestycji drogowych. Publikacja zawiera szczegółowe informacje z zakresu planowania i projektowania działań służących ochronie fauny i łączności ekologicznej, w szczególności zagadnienia dotyczące przejść dla zwierząt i ogrodzeń ochronnych. W oparciu o liczne doświadczenia praktyczne, autor przedstawia optymalne rozwiązania koncepcyjne i projektowe, możliwe problemy i najważniejsze błędy. Treść została wzbogacona o liczne zdjęcia, schematy i rysunki techniczne.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny przy drogach szybkiego ruchu w Polsce”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, we współpracy i pod patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Logo-EEA-Ecorys-FDOP

Pomóż nam chronić przyrodę

Szkolenie Ochrona dziko żyjących zwierząt, Wisła, 2009 czerwiec