Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Publikacje

Poradnik ochrony płazów

Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysiak
Bystra 2011
164 strony
Publikacja bezpłatna (tylko koszty przesyłki)
Można zamówić tylko jeden egzemplarz
W tytule przelewu proszę podać: Koszty wysyłki. Poradnik Ochrony płazów

 

Kompendium wiedzy w zakresie metod ochrony płazów na poszczególnych etapach planowania i realizacji inwestycji drogowych. Napisana w oparciu o doświadczenia własne oraz bogaty dorobek europejskich sąsiadów. To pierwsza w Polsce książka tak szczegółowo omawiająca wpływ inwestycji liniowych na płazy i sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom z tym związanym.

 

Budowa przejść dla zwierząt jest od wielu lat najważniejszą i powszechnie stosowaną metodą minimalizacji negatywnego oddziaływania dróg na dziką faunę. Duże znaczenie przyrodnicze, a także znaczące koszty budowy przejść powodują, że należy dołożyć wszelkich starań, by powstające obiekty posiadały możliwie najwyższą skuteczność. Na każdym etapie planowania, projektowania, a także budowy i utrzymania przejść należy uwzględnić specyfikę tych obiektów w stosunku do innych budowli inżynierskich, wynikającą z wymagań i preferencji poszczególnych gatunków zwierząt, dla których są przeznaczone. Kilkunastoletnie doświadczenia z budowy przejść dla zwierząt w Polsce wskazują jednoznacznie, że są to obiekty trudne do realizacji, a wdrożenie optymalnych rozwiązań nie jest możliwe bez prowadzenia konstruktywnego dialogu pomiędzy przyrodnikami i inżynierami.

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce

red. Rafał T. Kurek
Bystra 2008
Publikacja bezpłatna (tylko koszty przesyłki)
Można zamówić tylko jeden egzemplarz
W tytule przelewu proszę podać: Koszty przesyłki. Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce

 

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej pt. „Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce”, która odbyła się w dniach 24–26.09.2007 w Łagowie Lubuskim. Prezentuje zagadnienia związane z zagrożeniami i ochroną fauny przy inwestycjach transportowych. Przedstawione zostały mapy przebiegu korytarzy migracyjnych i mapa rozmieszczenia obszarów konfliktowych planowanych dróg z obszarami siedliskowymi i korytarzami ekologicznymi dziko żyjących zwierząt.