Przejścia dla zwierząt i mosty krajobrazowe

Budowa przejść dla zwierząt jest od wielu lat najważniejszą i powszechnie stosowaną metodą minimalizacji negatywnego oddziaływania dróg na dziką faunę. Przejścia dla zwierząt stwarzają warunki dla bytowania gatunków i osobników, których siedliska i korytarze ekologiczne przecina droga. Umożliwiają tym samym migracje, wędrówki i dyspersję osobników w poprzek barier ekologicznych tworzonych przez drogi.


Mosty krajobrazowe zapewniają ochronę łączności ekologicznej w sposób optymalny, najwyższą skuteczność posiadają wysokie estakady o długich przęsłach. Fot. Rafał T. Kurek
Mosty krajobrazowe zapewniają ochronę łączności ekologicznej w sposób optymalny, najwyższą skuteczność posiadają wysokie estakady o długich przęsłach. Fot. Rafał T. Kurek

Przejścia dla zwierząt można ogólnie podzielić na:

Specjalny rodzaj przejść to mosty krajobrazowe. Ich podstawowa funkcja polega na minimalizacji negatywnego oddziaływania sieci drogowej na integralność siedlisk fauny. Mosty krajobrazowe pozwalają na utrzymanie kluczowych procesów populacyjnych związanych z wykorzystaniem przestrzeni przez gatunki oraz zachowanie spójności struktury roślinności w siedliskach.

Niektóre typy przejść dla zwierząt oprócz funkcji ekologicznych mogą również dodatkowo spełniać funkcje gospodarcze. Z tego względu można podzielić przejścia na 2 grupy:

  • przejścia samodzielne – przeznaczone wyłącznie dla celów ekologicznych,
  • przejścia zespolone – przeznaczone dla zwierząt oraz dodatkowo będące mostami dla cieków lub wiaduktami dla dróg lokalnych.

Pomóż nam chronić przyrodę

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Przejścia dolne