Wpływ rozwoju zabudowy na łączność ekologiczną

Rozwój zabudowy kubaturowej to jedna z kluczowych form antropopresji, która prowadzi do trwałych zmian w powierzchni ziemi i krajobrazie oraz wiąże się z utratą dotychczasowych funkcji przyrodniczych danego terenu. Rozwój zabudowy ma zwykle wieloaspektowy  wpływ na łączność ekologiczną. Najważniejsze formy negatywnego oddziaływania to:

  • tworzenie barier ekologicznych – usunięcie roślinności, zniszczenie gleby, wznoszenie budynków oraz towarzyszących im obiektów i instalacji powodują powstanie obszarów o warunkach skrajnie niekorzystnych dla bytowania i przemieszczania się zwierząt. Obszarom zabudowanym dodatkowo towarzyszą sieci komunikacyjne, rolnictwo wielkoobszarowe i tereny przemysłowe, które łącznie tworzą bariery ekologiczne powodujące fragmentację przestrzeni przyrodniczej. Podzielone przez bariery siedliska i korytarze ekologiczne uniemożliwiają przemieszczanie się wielu gatunków, powodując izolację populacji i obszarów cennych przyrodniczo. Tereny zabudowane tworzą fizyczne bariery dla przemieszczających się zwierząt a także bariery behawioralne – brak odpowiednich warunków osłonowych oraz emisja hałasu i sztucznego światła odstraszają zwierzęta, powodując ich wycofanie się z otoczenia terenów zabudowanych;
  • zniszczenie i degradacja siedlisk – w miejscach rozwoju zabudowy siedliska roślin i zwierząt ulegają całkowitemu zniszczeniu przez usunięcie roślinności oraz zmianę warunków glebowych i stosunków wodnych. Obszary zabudowane są dodatkowo źródłem szeregu emisji, które powodują degradację otaczających siedlisk. Szkodliwe emisje, takie jak np. zwiększony poziom hałasu, zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie chemiczne (powietrza, gleby, wód), promieniowanie cieplne wpływają szkodliwie na całe ekosystemy, zmieniając i pogarszając warunki bytowania praktycznie wszystkich gatunków.
Korytarze-Mapa-I.2d-2f

Identyfikacja problemów związanych z rozwojem zabudowy i ocena ich wpływu na zachowanie łączności ekologicznej powinny zostać przeprowadzone na etapie opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych – planów zagospodarowania przestrzennego, strategiii programów rozwoju miast/gmin/województw. Obszary priorytetowe dla zachowania łączności ekologicznej powinny być trwale chronione przed zabudową, w szczególności dotyczy to dolin rzecznych, ekspansji zabudowy podmiejskiej na tereny leśne, rozbudowy wsi o charakterze ulicówek.


Rozwój infrastruktury liniowej i zabudowy kubaturowej wpływa w istotny sposób na zachowanie ciągłości obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dużych ssaków kopytnych, zwłaszcza jelenia, który jest gatunkiem stosunkowo pospolitym, ale o wysokich wymaganiach przestrzennych. Fot. Jacek Więckowski
Rozwój infrastruktury liniowej i zabudowy kubaturowej wpływa w istotny sposób na zachowanie ciągłości obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dużych ssaków kopytnych, zwłaszcza jelenia, który jest gatunkiem stosunkowo pospolitym, ale o wysokich wymaganiach przestrzennych. Fot. Jacek Więckowski

Pracownia na YouTube

Mówi ekspert

Izolacja i fragmentacja siedlisk jest tym elementem, który najbardziej zagraża zwierzętom

prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski

Zakład Badania Ssaków PAN

Pracownia na YouTube

Przejścia dolne