Edukacja grup zawodowych w zakresie OOŚ

Podstawowym mechanizmem praktycznej ochrony fauny przy planowaniu inwestycji liniowych są procedury ocen oddziaływań tych przedsięwzięć na środowisko (OOŚ).

Prawidłowe przeprowadzenie wszystkich kluczowych etapów OOŚ wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności, dlatego też w ramach realizowanego w latach 2008 – 2010 projektu, podjęto szereg działań edukacyjnych, kształtujących świadomość i wiedzę podmiotów uczestniczących w procedurach. Zrealizowano program edukacyjny skierowany do wszystkich kluczowych grup społecznych uczestniczących w procedurach OOŚ (od etapu opracowania dokumentacji przez jej weryfikację, kończąc na zatwierdzeniu i wydaniu decyzji administracyjnych). Objął on kompleksowe działania o charakterze teoretycznym i praktycznym, których zakres merytoryczny został dostosowany do realnych potrzeb i kompetencji poszczególnych grup docelowych, tak by w ramach procedur OOŚ uwzględnić wszystkie warunki ochrony gatunków, siedlisk i łączności ekologicznej przy planowaniu i realizacji inwestycji liniowych. Program edukacyjny obejmował szereg, wzajemnie uzupełniających się działań, w tym:

  • szkolenia dla biur projektowych i planistycznych (2 edycje trzydniowych szkoleń dla 20 podmiotów),
  • szkolenia dla administracji publicznej – pracowników Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (2 edycje trzydniowych szkoleń dla 20 podmiotów),
  • szkolenie dla administracji drogowej i kolejowej – centrala i oddziały GDDKiA oraz PKP PLK (1 edycja dwudniowych szkoleń dla 35 podmiotów),
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt: „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i kolejowych” – trzydniowa, 120 uczestników, 
  • publikacja „Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki”,
  • internetowy i telefoniczny punkt konsultacyjny oraz tematyczny serwis internetowy.

Projekt przyczynił się istotnie do poprawy warunków przeprowadzania rzetelnej oceny wpływu planowanych inwestycji liniowych na siedliska i korytarze ekologiczne dziko żyjącej fauny,umożliwiając przekazanie wiedzy podnoszącej kompetencje uczestników (zajęcia dydaktyczne prowadzone były przez uznanych i cenionych ekspertów krajowych i zagranicznych) oraz zapewniając im różnorodną bazę materiałów źródłowych (publikacje, punkt konsultacyjny, serwis internetowy). Na szczególną uwagę zasługuje publikacja „Poradnik ochrony płazów”, która jest pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce i stanowi narzędzie merytoryczne o bardzo dużym znaczeniu praktycznym.

Logo-CKPS-korytarze

Pracownia na YouTube

Szkolenie Ochrona dziko żyjących zwierząt, Wisła, 2010 sierpień