Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Konferencja naukowo-techniczna „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i kolejowych”

W dniach 20-22 czerwca 2011 r. w Łagowie Lubuskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – doświadczenia i problemy”. Konferencja zorganizowana została we współpracy z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Infrastruktury, Minister Środowiska oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Konferencja była okazją do prezentacji i wymiany europejskich doświadczeń w zakresie działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji transportowych na fragmentację środowiska oraz populacje dziko żyjących zwierząt. Dzięki obecności prelegentów (ekspertów z kluczowych i szanowanych instytucji takich krajów jak: Polska, Niemcy, Austria, Czechy, Szwajcaria, Chorwacja) oraz sporego grona uczestników, reprezentujących kluczowe instytucje, udało się stworzyć warunki sprzyjające wymianie doświadczeń.

Konferencja składała się z dwóch części: dwudniowej części sesyjnej oraz jednodniowej wycieczki technicznej, podczas której zaprezentowano uczestnikom w terenie optymalne rozwiązania i praktyczne problemy związane z ochroną fauny i korytarzy ekologicznych przy drogach.