Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Przejścia górne

Przejścia górne projektowane są jako wiadukty zlokalizowane nad powierzchnią drogi tworzącej barierę ekologiczną. Pozwalają one na zachowanie ciągłości szaty roślinnej, warunków mikroklimatycznych, siedlisk i korytarzy ekologicznych wszystkich grup zwierząt. Właściwie zaprojektowane przejścia górne powinny być dobrze wkoponowane w otoczenie drogi, szerokość powinna zwiększać się płynnie (lejkowato) od środka w kierunku podstawy najść, przyjmując kształt podwojnej paraboli w rzucie pionowym. W celu dostosowania do rzeźby terenu i obniżenia kosztów budowy zaleca się lokalizowanie przejść na odcinkach drogi biegnących w naturalnych obniżeniach terenu lub wykopach. Podstawowy podział obiektów górnych opiera się na dwóch czynnikach: szerokości minimalnej przejścia oraz przeznaczeniu i docelowej funkcji ekologicznej. Wyróżniamy następujące typy przejść górnych:

  1. Most krajobrazowy (most ekologiczny), to największy typ obiektów, o szerokości minimalnej ≥ 50 m, przeznaczony dla wszystkich grup zwierząt oraz zachowania ciągłości szaty roślinnej. Zalecana szerokość minimalna ≥ 60 m, przy czym stosunek szerokości do długości powinien wynosić min. 0,8. Szczególnym rodzajem mostu krajobrazowego jest tunel drogowy, o długości minimalnej (szerokości z punktu widzenia zwierząt) ≥ 200 m. Powierzchnia mostów powinna posiadać warunki gruntowe pozwalające na zachowanie lub odtworzenie naturalnej pokrywy roślinnej wraz z kształtowaniem odpowiednich warunków siedliskowych dla wszystkich gatunków zwierząt występujących w otoczeniu drogi.
  2. Przejście górne dla dużych zwierząt, przeznaczone głównie dla dużych ssaków kopytnych, wykorzystywane również przez zwierzęta średnie i małe. Szerokość minimalna takiego obiektu ≥ 35 m (zalecana ≥ 50 m), maksymalne nachylenie powierzchni przejścia i nasypów najść to 15 %, a stosunek szerokości do długości przejścia powinien mieć wartość > 0,8. Na powierzchni przejść należy stworzyć warunki glebowe zapewniające rozwój pokrywy roślinnej nawiązującej do otoczenia drogi.
  3. Przejście górne dla średnich zwierząt, przeznaczone głównie dla średnich i małych ssaków oraz płazów, gadów i bezkręgowców. Szerokość minimalna takiego obiektu wynosi ≥ 30 m (zalecana ≥ 40 m), a maksymalne nachylenie powierzchni przejścia i nasypów najść to 15 %. Na powierzchni przejść należy stworzyć warunki glebowe zapewniające rozwój pokrywy roślinnej preferowanej przez kluczowe gatunki zwierząt.