Punkt konsultacyjny

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług punktu konsultacyjnego.

Celem działania punktu konsultacyjnego jest udzielenie, na poziomie pozaproceduralnym, pomocy merytorycznej związanej z działaniami dla ochrony dziko żyjącej fauny w trakcie planowania i projektowania inwestycji drogowych i kolejowych.

ZAKRES DORADZTWA:

 • identyfikacja i charakterystyka oddziaływania inwestycji liniowych na populacje, siedliska i korytarze ekologiczne fauny,
 • możliwości i formy ochrony bioróżnorodności i łączności ekologicznej w trakcie projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji transportowych,
 • proceduralne i pozaproceduralne narzędzia unikania i rozwiązywania konfliktów na linii inwestycje-przyroda.

FORMY DORADZTWA:

Konsultacje są udzielane bezpłatnie. Punkt konsultacyjny świadczy usługi zarówno informacyjne, jak i doradcze poprzez:

 • udzielanie konsultacji i opracowanie opinii merytorycznych,
 • przekazywanie uwag, wniosków i propozycji,
 • przekazywanie danych i wyników własnych opracowań,
 • organizowanie wizji terenowych i/lub spotkań roboczych.

GRUPY ODBIORCÓW:

Punkt przeznaczony jest głównie dla podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za projektowanie inwestycji transportowych, w tym:

 • biur projektowych i planistycznych,
 • administracji publicznej (pracowników Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz administracji ogólnej),
 • administracji drogowej i kolejowej (centrale i oddziały GDDKiA oraz PKP PLK, zarządy dróg wojewódzkich i powiatowych),
 •  innych podmiotów i instytucji podejmujących działania dla ochrony przyrody przy inwestycjach liniowych.

PRZEBIEG KONSULTACJI:

 1. Pierwszym krokiem umożliwiającym korzystanie z punktu konsultacyjnego jest zapoznanie się zasadami i warunkami udzielania bezpłatnych porad - przedstawionymi na niniejszej stronie.
 2. Po akceptacji zasad i spełnieniu warunków prowadzenia konsultacji należy nawiązać kontakt z pracownikiem (przedstawiając krótki opis problemu i podstawowe dane o inwestycji) poprzez:
 • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na wskazany adres (po wysłaniu zgłaszający otrzyma potwierdzenie odbioru zgłoszenia wraz z dalszymi informacjami),
 • bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem.
 1. W terminie do 5 dni od przyjęcia zgłoszenia pracownik punktu skontaktuje się ze zgłaszającym, udzielając informacji odnośnie możliwości i terminu przeprowadzenia konsultacji. W trybie indywidualnym ustalone zostaną terminy oraz zakres niezbędnych materiałów merytorycznych i forma ich przekazania.

DANE KONTAKTOWE:

e-mail: biuro@pracownia.org.pl

Napisz do nas

Pomóż nam chronić przyrodę

Przejścia dolne

Mówi ekspert

Izolacja i fragmentacja siedlisk jest tym elementem, który najbardziej zagraża zwierzętom

prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski

Zakład Badania Ssaków PAN