Poradnik projektowania przejść dla zwierząt..., Rafał T. Kurek

Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach

Rafał T. Kurek
Warszawa 2010
252 strony, format A4

Budowa przejść dla zwierząt jest od wielu lat najważniejszą i powszechnie stosowaną metodą minimalizacji negatywnego oddziaływania dróg na dziką faunę. Duże znaczenie przyrodnicze, a także znaczące koszty budowy przejść powodują, że należy dołożyć wszelkich starań, by powstające obiekty posiadały możliwie najwyższą skuteczność. Na każdym etapie planowania, projektowania, a także budowy i utrzymania przejść należy uwzględnić specyfikę tych obiektów w stosunku do innych budowli inżynierskich, wynikającą z wymagań i preferencji poszczególnych gatunków zwierząt, dla których są przeznaczone. Kilkunastoletnie doświadczenia z budowy przejść dla zwierząt w Polsce wskazują jednoznacznie, że są to obiekty trudne do realizacji, a wdrożenie optymalnych rozwiązań nie jest możliwe bez prowadzenia konstruktywnego dialogu pomiędzy przyrodnikami i inżynierami.

Budowa przejść dla zwierząt jest od wielu lat najważniejszą i powszechnie stosowaną metodą minimalizacji negatywnego oddziaływania dróg na dziką faunę. Kilkunastoletnie doświadczenia z budowy przejść dla zwierząt w Polsce wskazują jednoznacznie, że są to obiekty trudne do realizacji, a wdrożenie optymalnych rozwiązań nie jest możliwe bez prowadzenia konstruktywnego dialogu pomiędzy przyrodnikami i inżynierami.

Intencją autora było, aby publikacja niniejsza stała się przydatnym narzędziem dla wszystkich podmiotów i instytucji uczestniczących zarówno w opracowaniu dokumentacji środowiskowej i projektowej, jak i wydających decyzje administracyjne konieczne do realizacji inwestycji drogowych. Publikacja zawiera szczegółowe informacje z zakresu planowania i projektowania działań służących ochronie fauny i łączności ekologicznej, w szczególności zagadnienia dotyczące przejść dla zwierząt i ogrodzeń ochronnych. W oparciu o liczne doświadczenia praktyczne, autor przedstawia optymalne rozwiązania koncepcyjne i projektowe, możliwe problemy i najważniejsze błędy. Treść została wzbogacona o liczne zdjęcia, schematy i rysunki techniczne.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny przy drogach szybkiego ruchu w Polsce”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, we współpracy i pod patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Logo-EEA-Ecorys-FDOP