KORYTARZE 31.12.2015

Stanowisko w sprawie artykułu GDDKiA związane z rzekomym blokowaniem inwestycji drogowych

Zarząd Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot nie zgadza się ze stanowiskiem, jakie prezentuje kielecki oddział GDDKiA:

1. Twierdzenie, że działalność Stowarzyszenia nakierowana jest na „próby blokowania inwestycji w całej Polsce” uznać należy za bezpodstawne.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest organizacją specjalistyczną, od ponad 15 lat zajmującą się ochroną korytarzy ekologicznych i minimalizacją wpływu inwestycji transportowych na przyrodę. Do osiągnięć Pracowni w tej dziedzinie należą m.in.:
• wydanie jedynych na polskim rynku eksperckich publikacji związanych z minimalizacją negatywnego oddziaływania dróg na dziko żyjące zwierzęta: „Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” (patronat Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) oraz „Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki”.
• organizacja dwóch międzynarodowych konferencji poświęconych ochronie dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych z udziałem zagranicznych i krajowych ekspertów.
• przeszkolenie kilkuset pracowników GDDKiA, PKP PLK, projektantów i planistów oraz pracowników RDOŚ i GDOŚ w zakresie oceny wpływu i realizacji inwestycji zgodnie z wymogami ochrony przyrody.
• przygotowanie i udostępnienie narzędzi do skutecznej ochrony korytarzy ekologicznych: aktualizacji mapy korytarzy ekologicznych oraz portalu internetowego poświęconego tej tematyce wraz z geoserwisem.
• aktywne uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych dotyczących modernizacji i budowy dróg szybkiego ruchu w Polsce skutkujących m.in. wdrożeniem do realizacji kilkudziesięciu przejść dla dużych zwierząt.
• merytoryczne wsparcie branży drogowej i kolejowej poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego. W samym tylko 2014 r. Pracownia rozwiązała 25 problemów zgłaszanych przez drogowców i projektantów.

Powyższe działania Pracowni skutkują propagowaniem najlepszych dostępnych praktyk i konstruktywną współpracą z branżą drogową na rzecz ochrony przyrody przy planowaniu i realizacji inwestycji drogowych.

2. W państwie demokratycznym Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jako organizacja pożytku publicznego ma obowiązek wypełniać swoje cele statutowe jakim jest ochrona przyrody. Realizuje to poprzez wnoszenie uwag i wniosków do postępowań mających wpływ na stan środowiska przyrodniczego oraz przez prawo do sądów. W oparciu o ekspercką wiedzę Stowarzyszenie nie może zgodzić się z decyzją RDOŚ dotyczącą umorzenia postępowania dotyczącego zgłoszenia zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku w związku z realizacją skarżyskiego odcinka S-7, w związku z czym wniesie o kontrolę tej decyzji przez GDOŚ. Do kompetencji GDOŚ oraz niezawisłych sądów, a nie GDDKiA, leży ocena zasadności wniosku Stowarzyszenia.

3. Twierdzenie GDDKiA, że udział Stowarzyszenia w postępowaniu dotyczącym inwestycji drogowych związanych jest z ich blokowaniem odbieramy jako próbę zrzucenia odpowiedzialności za impas inwestycyjny na skarżyskiej S-7, do jakiego doszło w wyniku działań dyrekcji GDDKiA oddział w Kielcach. W przytaczanym w materiale piśmie znak SS/07/12/2015 z dnia 07.12.2015 r. Stowarzyszenie popełniło omyłkę pisarską, która została już sprostowana.

4. Podejmowane działania dotyczące odcinków dróg S-7 i S-19 związane są z realizowanym przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w latach 2014-2016 projektem „Drogi życia – ochrona korytarzy ekologicznych dla ludzi i przyrody” w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

5. Publiczne pomówienie Stowarzyszenia przez kielecką GDDKiA o „próbę blokowania inwestycji w całej Polsce” stanowi naruszenie dobrego imienia organizacji z niekwestionowanym dorobkiem w dziedzinie ochrony przyrody.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329, e-mail: suchy@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. 33 817 14 68

Pracownia na YouTube

Przejścia górne

Pomóż nam chronić przyrodę