Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Konferencja:

Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – doświadczenia i problemy; Łagów Lubuski, 2011

20-22 czerwca 2011 r. w Łagowie Lubuskim odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – doświadczenia i problemy”. Konferencję zorganizowała Pracownia na rzecz Wszystkich Istot we współpracy z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, a odbyła się ona pod patronatem honorowym Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, Ministra Środowiska Prof. Andrzeja Kraszewskiego oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Michała Kiełszni.

Wycieczka techniczna - wizytacja dolnych przejść dla zwierząt przy drodze ekspresowej S-3. Fot. Archiwum Pracowni

Podczas konferencji nastąpiła prezentacja i wymiana europejskich doświadczeń w zakresie działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji transportowych na fragmentację środowiska oraz populacje dziko żyjących zwierząt. Dzięki obecności prelegentów (eksperci z kluczowych i szanowanych instytucji takich krajów jak: Polska, Niemcy, Austria, Czechy, Szwajcaria, Chorwacja) oraz sporego grona uczestników, reprezentujących kluczowe instytucje, udało się stworzyć warunki dla nawiązania bezpośredniego dialogu i oceny wzajemnych doświadczeń.

W związku z faktem, że na konferencji spotkało się grono osób aktywnie zaangażowanych w problematykę oddziaływania inwestycji transportowych na fragmentację środowiska oraz populacje dziko żyjących zwierząt dyskusjom, debatom i rozmowom nie było końca. Podczas konferencji prelegentów dosłownie zasypywano pytaniami, przerwy kawowe stały się automatycznie przerwami dyskusyjnymi i nawet wieczorem, w pobliskich kawiarniach słychać było tylko rozmowy nt. przejść, prognoz, monitoringu, projektów, procedur etc. Niestety nie wszyscy zgłaszający chęć udziału w konferencji mogli zostać do niego zakwalifikowani, więc jako organizatorzy, uskrzydleni osiągnięciem zakładanych celów, zamieszczamy prezentacje, fotorelacje i reportaże z konferencji.

Bardzo serdecznie dziękujemy prelegentom i uczestnikom za niezwykle twórczą atmosferę spotkania, Paniom tłumaczkom, Panom od nagłośnienia i osobom z pomocy techniczno-organizacyjnej za zapewnienie przyjemnych warunków oraz sponsorom za umożliwienie realizacji zdarzenia. Szczerze liczymy, że efekty konferencji przysłużą się efektywniejszej ochronie przyrody przy realizacji inwestycji liniowych.

Lista wygłoszonych referatów i prezentacji (pdf)

  • Przejścia dla zwierząt w Polsce. Przegląd stosowanych rozwiązań, dobre praktyki oraz istotne błędy i problemy; Rafał T. Kurek | PDF, 6,7 MB
  • Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015; Rafał T. Kurek, Jarosław Wiącek, Marcin Polak | PDF, 2,7 MB
  • Wpływ fragmentacji środowiska na populacje zwierząt; Krzysztof Schmidt | PDF, 4,5 MB
  • Korytarze ekologiczne w Polsce; Marcin Górny, prof. Włodzimierz Jędrzejewski | PDF, 33,3 MB

Referat o korytarzach migracyjnych drapieżników w Czechach – dr Václav Hlaváč z Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej z Pragi. Fot. Archiwum Pracowni